Over deze tool

MVI-criteriatool

Op deze pagina vindt u een beknopte uitleg over het gebruik van de MVI-criteriatool, het bepalen van ambitie en het actualisatieproces om de criteria up-to-date te houden. 

Met behulp van de MVI-criteriatool verzamelt u snel de meest recente MVI-criteria voor uw inkoopdocument. U kunt zowel geschiktheidseisen, selectiecriteria, eisen, gunningscriteria als contractbepalingen selecteren. Daarbij kunt u kiezen uit drie ambitieniveaus en ziet u tevens wat de relevante duurzaamheidsthema’s zijn waarop het criterium betrekking heeft. Vervolgens kunt u uw selectie downloaden. Deze teksten kunt u na controle en eventuele aanvulling overnemen in uw aanbestedingsdocument.

Het gebruik van de MVI-criteriatool

De tool en de hierin opgenomen criteria zijn een hulpmiddel voor overheden die MVI-beleid en ambities concreet willen maken. De tool maakt het werk makkelijker. U dient echter zelf criteria te kiezen en te bepalen of criteria bijvoorbeeld nader gespecificeerd moeten worden, welke verificatie nodig is en welke weging te hanteren bij gunningscriteria. Het zomaar overnemen van alle criteria is niet de bedoeling, dit kan in de praktijk leiden tot onnodige of disproportionele toepassing en dus ook het uitblijven van het gewenste effect. 

In de onderstaande video wordt een toelichting gegeven op het gebruik van de MVI-criteriatool

Minimumeisen

In de MVI-criteriatool zijn veel MVI-criteria als minimumeis opgenomen. Een minimumeis kan in een aanbesteding worden toegepast als technische specificatie (conform artikel 2:75 e.v. Aanbestedingswet) of – als de minimumeis betrekking heeft op voorwaarden waaronder de overheidsopdracht wordt uitgevoerd – als bijzondere voorwaarde (conform artikel 2:80 Aanbestedingswet). Voor een nadere toelichting over technische specificaties zie Verwijzing naar technische specificaties | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden en bijzondere voorwaarden zie Specificeren | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden

Contractmanagement

De MVI-criteriatool is gericht op de aanbesteding. De focus van de tool maakt dat er weinig bepalingen zijn opgenomen die gericht zijn op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Dergelijke bepalingen vallen onder het contractmanagement. Contractmanagement is het bewaken van de naleving van de in een overeenkomst vastgelegde afspraken. Het managen van een contract wordt gedaan aan de hand van het meten van de prestaties (gemaakte afspraken) en het bijsturen van deze prestaties. Voor meer informatie over hoe contractmanagement vorm te geven zie: https://www.pianoo.nl/nl/search/site?text=contractmanagement#page-title

Ambitieniveaus

U kunt kiezen voor criteria op drie verschillende ambitieniveaus:

 1. basis

 2. significant

 3. ambitieus

De inkooporganisatie maakt zelf de keuze op welk niveau zij wil inkopen. Het is hierbij ook goed mogelijk om een combinatie te maken van verschillende niveaus. Bij elk criterium is met 1 (basis), 2 (significant) of 3 (ambitieus) groene blaadjes aangegeven wat het ambitieniveau is.

In de onderstaande video wordt een toelichting gegeven op ambitieniveaus

Op de website van PIANOo vindt u meer informatie over het bepalen van ambitie.

Thema's

Bij ieder criterium wordt aangegeven op welk(e) thema(‘s) het criterium een gunstige invloed heeft. De thema’s zijn:

 • Energie en Klimaat (Energie)

 • Materialen en Grondstoffen (Materialen)

 • Bodem en Water (Bodem)

 • Ecologie en biodiversiteit (Ecologie)

 • Gezondheid, welzijn en leefomgeving (Gezondheid)

 • Sociale ketenaspecten (Sociaal)

 • Dierenwelzijn (Dierenwelzijn)

 • Circulaire economie (Circulair)

 • Biobased economie (Biobased)

Directe links

Als u een bepaald criterium wilt delen met anderen, dan kunt u gebruikmaken van de knop ‘Directe Link’. Daarmee wordt op een nieuwe webpagina een aparte URL gegenereerd die u kunt delen.

Download

De print die u kunt downloaden begint met een tabel met het unieke nummer van elk criterium. Deze kunt u gebruiken voor uw eigen referentie en/of kunnen ingevuld worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem.

Actualisatie van de MVI-criteriatool

De MVI-criteriatool wordt periodiek geactualiseerd. De onderstaande video geeft een toelichting. 

Meer weten?

Meer weten over het op een juiste manier toepassen van MVI? Kijk dan op de MVI pagina op de website van PIANOo.

Verantwoordelijk voor deze tool

 1. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de actualisatie van de MVI-criteria en van deze website. 

 2. Deze website en de MVI-criteria worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van twee ministeries:  

Toegankelijkheid

MVIcriteria.nl streeft ernaar om deze website toegankelijk te maken, zodat iedereen de site kan bekijken en gebruiken. MVIcriteria.nl voldoet gedeeltelijk. De status voor toegankelijkheid is daarmee: B. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Afbeelding Toegankelijkheidsscore B

Geef feedback of stel uw vraag